Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy, składający się z pracowników domu. Członkowie Zespołu podejmują próby spojrzenia na Mieszkańca z perspektywy jego potrzeb fizycznych, psychicznych, emocjonalnych i społecznych, a także zastosowania takich metod terapeutycznych, aby poprawić dyskomfort warunków, w których dziecko przebywa na co dzień oraz prowadzić do optymalnego rozwoju każdego Mieszkańca.

Zespół terapeutyczny systematycznie organizuje spotkania w celu: opracowania Indywidualnych Planów Wspiarcia dla nowo przybyłych Mieszkańców, rozwiązywania bieżących spraw dotyczących Mieszkańców, podejmowania działań mających na celu uczenie przez doświadczenie życiowe, dokonania wyboru pracownika pierwszego kontaktu lub ewentualnych zmian.

Kierownik zespołu koordynuje i kontroluje prace zespołu oraz realizację indywidualnych planów wsparcia (IPW), pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i napięć związanych z realizacją planów, współpracuje z dyrekcją dla podniesienia efektywności pracy.

Członkowie zespołu współpracują ściśle ze sobą, stanowią wsparcie dla Pracowników Pierwszego Kontaktu oraz uzgadniają indywidualne plany opiekuńczo-terapeutyczne w celu jednolitego kierunku działania. Oprócz systematycznie odbywających się spotkań, zwoływane są dodatkowe zebrania zespołu, na prośbę personelu lub Mieszkańców, w wypadku zaistnienia sytuacji problemowej. Praca ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb Mieszkańców (indywidualne podejście, wytwarzanie odpowiedniej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji).

Wszyscy pracownicy Domu biorą udział w comiesięcznych zebraniach zespołu, jak również w szkoleniach wewnętrznych oraz organizowanych przez dyrektora Domu na temat praw Mieszkańca i kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z Mieszkańcami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. Stałą formą poszerzania wiedzy na tematy związane z pomocą i wsparciem Mieszkańców, są wewnętrzne szkolenia (referaty przygotowywane przez członków zespołu). Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach oraz korzystanie z literatury fachowej.