Dom Pomocy Społecznej to nie tylko Mieszkańcy, ale także kadra pracownicza, która stanowi o duchu i atmosferze Domu, wytwarza klimat domowego ogniska i jest źródłem miłości, akceptacji i bezpieczeństwa, bez których nie ma Domu.
Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie to zespół wszechstronnie przygotowany do pracy z dziećmi młodzieżą i osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie, zarówno poprzez zdobyte kwalifikacje jak i doświadczenie zawodowe.

W strukturze Organizacyjnej Domu wyodrębnia się:

 • Dział Administracji i Księgowości
  W skład, którego wchodzą: Dyrektor, Gł. Księgowy i referent administracyjny. Do zadań tego działu należy planowanie, kierowanie i koordynacja procesów wpływających na organizację pracy całego Domu.

 • Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny
  W skład, którego wchodzą: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, inst. terapii zajęciowej, inst. kulturalno – oświatowy, pielęgniarki, opiekunki i pokojowe.
  Ze względu na cel nadrzędny naszego Domu, którym jest szeroko rozumiane dobro Mieszkańca, dział opiekuńczo – terapeutyczny stanowi jego trzon. Zakres działań podejmowany przez pracowników oraz różnorodność form pracy z Mieszkańcem stanowi bogaty wachlarz oferty naszego Domu.

 • Dział Obsługi
  W skład, którego wchodzą; magazynier, kucharki, praczki, kierowca oraz konserwator.
  Pracownicy Działu Obsługi wykonują czynności niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zaopatrzenia Domu związane ze świadczeniem usług bytowych.

Do zadań Domu Pomocy Społecznej należy realizacja podstawowych usług zgodnie z obowiązującym standardem:

  1. W zakresie potrzeb bytowych – zapewnienia:
   – miejsce zamieszkania,
   – wyżywienie,
   – odzież i obuwie,
   – utrzymanie czystości.
  2. W zakresie potrzeb opiekuńczych polegających na:
   – udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
   – pielęgnacji,
   – niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
  3. Wspomagających, polegających na :
   – umożliwieniu udziału w warsztatach terapii zajęciowej lub w pracowniach terapii,
   – podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,
   – umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
   – zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,
   – stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
   – działaniu zmierzającym do usamodzielnienia Mieszkańca, w miarę jego możliwości,
   – pomocy usamodzielniającemu się Mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
   – zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
   – pokryciu, w miarę możliwości, Mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, według odrębnych przepisów,
   – zapewnieniu przestrzegania praw Mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
   – sprawnym załatwianiu skarg i wniosków Mieszkańców.
  4. W zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia:
   – pobieranie nauki,
   – uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,
   – uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.