Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  a) Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie,
  ul. Kościuszki 139, 37-600 Lubaczów, e-mail: sekretariat@dpslubaczow.pl
  b) Inspektorem ochrony danych jest P. Justyna Ciechanowska
  e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych oraz związanych
  z realizacją umowy na prowadzenie domu pomocy społecznej. Podstawa prawna
  przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Odbiorcy
  danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych,
  uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa. Odbiorcami będą również podmioty przetwarzające dane
  osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem. Posiada
  Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia
  przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy RODO.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób
  przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj.
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym przede wszystkich celem zapewnienia bezpieczeństwa
  osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do przebywania
  na terenie należącym do Domu Pomocy Społecznej.