Siostry Albertynki są w Lubaczowie od 24.11.1930 r. Tego dnia podjęły się opieki nad dziećmi – sierotami w ochronce założonej z inicjatywy Narodowej Organizacji Kobiet.

W placówce przebywało wówczas 20 dzieci. W czasie II wojny światowej zakład był kilkakrotnie ewakuowany. Po zawierusze wojennej w maju 1946 roku siostry przy pomocy Inspektoratu Szkolnego w Lubaczowie wznowiły działalność sierocińca przy ulicy T. Kościuszki 139 pod nazwą Dom Dziecka. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Dom przeszedł pod Zarząd Zrzeszenia katolików Caritas z Oddziałem Wojewódzkim w Przemyślu. W dniu 19.07.1990 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Krakowska. Odtąd Dom funkcjonuje pod nazwą: Dom Pomocy Społeczne prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Od roku 1995 Dom działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Przemyskim z upoważnienia, którego działał Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Przemyślu, a naszym Zgromadzeniem. Z dniem 01.01.1999 r. prawa i obowiązki Wojewody Przemyskiego przeszły odpowiednio na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, które sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością Domu. Dnia 19.11.2018 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Lubaczowie zawarto umowę o realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej, na mocy której Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Lubaczowie przyjęła zlecone sobie zadanie prowadzenia Domu pomocy Społecznej w Lubaczowie. Umowa została podpisana na czas od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Lubaczowie i działa na podstawie:

  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593, z późn. zm.) – przepisów wydanych na jej podstawie.
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
  • Zezwolenia wojewody podkarpackiego z dn. 28.09.2012 r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony
  • Umowy wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” zawartej w dniu 19.11.2018 r. w Lubaczowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Lubaczowie.