Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przyjmowane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przyjmujemy nawet niemowlęta, gdyż im mniejsze dziecko tym większa szansa wdrożenia go w rytm życia w ośrodku, a wcześniej rozpoczęta i intensywna rehabilitacji daje lepsze rokowania. Zachęcamy rodziny do podtrzymywania kontaktu ze swoimi bliskimi i w miarę możliwości pomagamy w utrzymaniu kontaktu. Jeśli taka jest wola rodziny i nie ma ograniczeń prawnych, dzieci mogą spędzać w domu rodzinnym święta i wakacje. Jeśli to nie jest możliwe zachęcamy przynajmniej do odwiedzania swoich bliskich.

Formalności związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej w Lubaczowie

 1. Rodzicom (opiekunom prawnym) osoby niepełnosprawnej, która z powodu swej niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej.
 2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania), o skierowanie dziecka do domu pomocy społecznej. Ośrodek ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie z podaniem przyczyn ewentualnej odmowy. Od decyzji służy odwołanie.
 3. Nie ma „rejonizacji” w wyborze Domu Pomocy Społecznej. Przed dokonaniem wyboru i podjęciem formalności związanych z umieszczeniem dziecka w konkretnym domu zachęcamy rodziców lub opiekunów do osobistego kontaktu i poznania miejsca, które brane jest pod uwagę.
 4. Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
 5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 6. Miesięczny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie wynosi aktualnie 5.381,47 . Opłatę tę pokrywają w kolejności:
  1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
   a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
   b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

W przypadku niskich dochodów osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności są zwolnione z ponoszenia odpłatności, a cały koszt ponosi gmina. W przypadku wyższych dochodów rodzina częściowo uczestniczy w kosztach lub ponosi pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.